หน้าหลัก / จังหวัด / กรุงเทพฯ / รายละเอียด

โครงการชลประทานชุมชน (แม่ถาง) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
กอง สพบ.พล.ร.๔
ขอรองบาทราชวงศ์พงษ์จักรี จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย
  กรุงเทพฯ
 
 
224
0
0

1. ประวัติโครงการ

                จากการดำเนินงานโครงการการกระจายการผลิตในเขตชลประทานราษฎร์ภาคเหนือ  ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำนวน 10 หน่วยงาน  รับผิดชอบในการดำเนินงาน คือ กรมชลประทาน  กรมป่าไม้  กรมวิชาการเกษตร  การส่งเสริมการเกษตร  กรมประมง  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมปศุสัตว์  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  และสำนักงานการเกษตรภาคเหนือได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ  เพราะช่วยให้เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม  การประสานงานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยดี และบรรลุผลตามเป้าหมายเป็นผลให้ธนาคารโลกเห็นชอบให้กรม        ชลประทาน นำรูปแบบของการพัฒนาโครงการในลักษณะนี้ไปประยุกต์ใช้ในโครงการอื่นๆ ในภาคเหนือ โดยจัดทำข้อเสนอยื่นต่อกองทุนเงินช่วยเหลือในการวางนโยบายและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จากประเทศญี่ปุ่น  เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือภาควิชาการในการจัดทำรายงานความเหมาะสมของโครงการพัฒนา     ชลประทานชุมชน  เป็นเงินประมาณ 50 ล้านเยน  ในการนี้ กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาปัญญา คอนซัลแต้นท์ ร่วมกับ บริษัทเซ้าอี๊สเอเซียเทคโนโลยี  จำกัด  ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในเดือน  มกราคม 2540

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1.        ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ใช้น้ำในชลประทานราษฎร์  ที่มีอยู่เดิม(PIA)และกลุ่มผู้ใช้น้ำเพิ่มเติมของโครงการเพื่อ     เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลตอบแทนต่อหน่วยน้ำต้นทุน

2.        ปรับปรุงและขยายระบบชลประทาน  ในพื้นที่โครงการที่มีหัวงานเป็นอ่างเก็บน้ำไว้แล้ว  ในเขตภาคเหนือ

3.        สนับสนุนการเพิ่มรายได้ในการเกษตร  โดยการกระจายการผลิตในระดับไร่นา

เป้าหมาย

-         ระบบส่งน้ำโดยคลองดาดคอนกรีตยาวประมาณ  47.00  กม.

3. สถานที่ดำเนินการ

                โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ถาง  ตั้งอยู่ที่  ต.บ้านเวียง  ต.น้ำเลา  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่  พิกัดตาม แผนที่ทหาร  พิกัด 47 QPA 398-149  ระวาง  5045 I  ลำดับชุด L –7017  ห่างจากที่ตั้งอำเภอประมาณ 17  กม.  ห่างจากที่ตั้งจังหวัดประมาณ 26 กม.

4. ผลประโยชน์ของโครงการ

                -               สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น  20,000 ไร่

                -               เพื่ออุปโภคและบริโภค

                -               เป็นแหล่งประมงน้ำจืด

5. ความก้าวหน้าของโครงการ

5.1 ด้านออกแบบ

                -          จ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบ  ผลงานแล้วเสร็จ 100%

 

5.2 ด้านที่ดิน

                -          ดำเนินการปักหลักเขตแล้วเสร็จ

                -          อยู่ระหว่างรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อจ่ายค่าทดแทนต่อไป

5.3 ด้านป่าไม้

                -          ดำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าไม้แล้ว  ตามหนังสือเลขที่ กษ 0303/16  ลงวันที่  3 มิถุนายน 2546

                -          ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่

6. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน

                -          อยู่ระหว่างรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดิน  และดำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ 


เมื่อ 3 ปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
  • รูป/วีดีโอโพสต์ในกระทู้
  • สมาชิกโพสต์ในกระทู้


     
อ่านต่อ      พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา 
อ่านต่อ     
อ่านต่อ