หน้าหลัก / ทุกจังหวัด / รายละเอียด

โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้พสกนิกรชาวไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตซึ่งอยู่ระหว่าง สังคมระดับท้องถิ่นและตลอดระดับสากล จุดเด่นของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยชาติสามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจากการต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ และการอยู่รวมกันของทุกคนในสังคม
 

เมื่อปีที่แล้ว   

 
ความเห็นเพิ่มเติม
 
 
  • รูป/วีดีโอโพสต์ในกระทู้
  • สมาชิกโพสต์ในกระทู้


     <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="4">เนื่องจากข้าว เป็นอาหารหลักของคนไทยกว่า 80% อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญเรื่อง
อ่านต่อ     ขอพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคุ้มเกล้าเหล่าประชาให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ
อ่านต่อ     
อ่านต่อ